Etyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe z etyki mają na celu dostarczenie wiedzy w postaci ogólnych koncepcji etyki w perspektywie celu i sensu ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość – ukazanie instrumentarium oraz wskazanie możliwości jego aplikacji jest przeznaczone dla potrzeb edukacji nauczycieli etyki w szkole. W konsekwencji służy zatem zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny problematyki etycznej najpierw przez nauczyciela, a następnie pod jego kierunkiem przez ucznia.

Studia podyplomowe z etyki w specjalności nauczycielskiej są organizowane i prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Studium podyplomowe kierowane jest do czynnych zawodowo nauczycieli, przygotowujących się do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania studiów:

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry i obejmują także 90 godz. praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie, zaliczenie praktyk dydaktycznych, egzamin dyplomowy na podstawie złożonej pracy dyplomowej.

Ramowy plan studiów

Zajęcia są zbudowane wokół dwóch celów poznawczych: historii i systematyki związanej z etyką oraz praktycznymi aplikacjami dla etyki. W ramach ukazania pierwszego celu zostaną zaprezentowane: elementy historii filozofii, systematyka etyki oraz przedmioty pokrewne: filozofia polityczna w aspekcie etyki, filozofia moralna w perspektywie religii, etc. W ramach celu drugiego studenci będą zapoznani z etyką medyczną, etyką seksualną, etyką ekologiczną, etyką życia gospodarczego, wreszcie etyką życia publicznego, z etyką wiążącą się z mediami, polityką, różnicą prywatne / publiczne. Elementem kształcenia będą warsztaty i zajęcia z dydaktyki etyki. Całość zajęć jest dopełniona zajęciami z zakresu dydaktyki i metodyki etyki w szkole, emisji głosu oraz pedagogizacji. Obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych.

Absolwent studiów podyplomowych z etyki wykazuje się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy etycznej do konkretnych sfer życia realizowaną w procesie dydaktyki szkolnej. Potrafi w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Terminy zjazdów dla IV edycji studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli: 

Semestr I

 • Zjazd 1 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 2 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 3 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 4 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 5 – 27-28.01.2024 r.
 • Zjazd 6 – 10-11.02.2024 r. (on-line)

Semestr II 

 • Zjazd 7 – 9-10.03.2024 r.
 • Zjazd 8 – 6-7.04.2024 r.
 • Zjazd 9 – 20-21.04.2024 r.
 • Zjazd 10 – 11-12.05.2024 r.
 • Zjazd 11 – 25-26.05.2024 r.
 • Zjazd 12 – 8 -9.06.2024 r.

 Terminy zjazdów w III semestrze studiów zostaną podane w późniejszym czasie. 

Studia bezpłatne ze względu na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

⇒ Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2023/2024: Studia bezpłatne ze względu na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe

⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022 – Grupa 1

⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022 – Grupa 2

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz,
 • list motywacyjny (z uwzględnieniem posiadanych kompetencji do nauczania etyki lub propozycji realizacji celów przedmiotu),
 • dowód osobisty lub dokument równoważny do wglądu (przy podpisywaniu dokumentów),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis w zakresie dowolnej dyscypliny uprawniające do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt, że kandydat jest czynnym zawodowo nauczycielem.

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl