Etyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe z etyki mają na celu dostarczenie wiedzy w postaci ogólnych koncepcji etyki w perspektywie celu i sensu ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość – ukazanie instrumentarium oraz wskazanie możliwości jego aplikacji jest przeznaczone dla potrzeb edukacji nauczycieli etyki w szkole. W konsekwencji służy zatem zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny problematyki etycznej najpierw przez nauczyciela, a następnie pod jego kierunkiem przez ucznia.

Studia podyplomowe z etyki w specjalności nauczycielskiej są organizowane i prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Studium podyplomowe kierowane jest do czynnych zawodowo nauczycieli, przygotowujących się do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania studiów:

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry i obejmują także 90 godz. praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie, zaliczenie praktyk dydaktycznych, egzamin dyplomowy na podstawie złożonej pracy dyplomowej.

Ramowy plan studiów

Zajęcia są zbudowane wokół dwóch celów poznawczych: historii i systematyki związanej z etyką oraz praktycznymi aplikacjami dla etyki. W ramach ukazania pierwszego celu zostaną zaprezentowane: elementy historii filozofii, systematyka etyki oraz przedmioty pokrewne: filozofia polityczna w aspekcie etyki, filozofia moralna w perspektywie religii, etc. W ramach celu drugiego studenci będą zapoznani z etyką medyczną, etyką seksualną, etyką ekologiczną, etyką życia gospodarczego, wreszcie etyką życia publicznego, z etyką wiążącą się z mediami, polityką, różnicą prywatne / publiczne. Elementem kształcenia będą warsztaty i zajęcia z dydaktyki etyki. Całość zajęć jest dopełniona zajęciami z zakresu dydaktyki i metodyki etyki w szkole, emisji głosu oraz pedagogizacji. Obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych.

Absolwent studiów podyplomowych z etyki wykazuje się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy etycznej do konkretnych sfer życia realizowaną w procesie dydaktyki szkolnej. Potrafi w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Planowane termin zjazdów*:

 • Zjazd 1 – 28-29.10.2023 r.
 • Zjazd 2 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 4 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 6 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 7 – 27-28.01.2024 r.

* Terminy mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Etyka dla nauczycieli (edycja IV)” to 10 października 2023 r.

Studia bezpłatne ze względu na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

⇒ Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2021/2022: Studia bezpłatne ze względu na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe

⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022 – Grupa 1

⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022 – Grupa 2

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz,
 • list motywacyjny (z uwzględnieniem posiadanych kompetencji do nauczania etyki lub propozycji realizacji celów przedmiotu),
 • dowód osobisty lub dokument równoważny do wglądu (przy podpisywaniu dokumentów),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis w zakresie dowolnej dyscypliny uprawniające do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt, że kandydat jest czynnym zawodowo nauczycielem.

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl