Relacje międzynarodowe i dyplomacja

Relacje międzynarodowe i dyplomacja to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i ćwiczenia, których celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej krytycznej analizy zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych w wymiarze międzynarodowym, w powiązaniu z praktyką życia międzynarodowego, a także z aktualnymi problemami współczesnego świata.

W trakcie studiów słuchacz poznaje podstawy prawa międzynarodowego, najważniejsze organizacje międzynarodowe i zakres ich kompetencji, zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, prawem konsularnym i dyplomatycznym. Ponadto Słuchacz zdobywa poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych – politycznych i ekonomicznych. Zapoznaje się z podstawami dyplomacji, w tym dyplomacji gospodarczej. W programie przewidziano także seminaria obejmujące wiedzę o krajach mających ogromny wpływ na współczesną geopolitykę, m.in. Chinach, Indiach, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Adresatami studiów są także osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową i podejmowanie delegacji zagranicznych oraz ich obsługę w administracji publicznej, edukacji lub w firmach. Studia mogą również stanowić pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy dyplomaty.

W ramach zajęć praktycznych słuchacz zapoznaje się z protokołem dyplomatycznym i obowiązkami, jakie z niego wynikają dla administracji państwowej oraz samorządowej w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Słuchacz nabywa umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji, występowania na forum publicznym, uczy się przygotowania korespondencji dyplomatycznej i zapoznaje z przykładami z życia i pracy na placówce dyplomatycznej. Ma także możliwość wzięcia udziału w interesujących spotkaniach z politykami i dyplomatami III RP, podczas których poznaje specyfikę ich pracy oraz zapoznaje się z etycznymi aspektami działalności na forum międzynarodowym.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa dyplomatycznego, współczesnych stosunków międzynarodowych (politycznych i gospodarczych) oraz struktury i zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych (głównie ONZ, NATO, UE), a także współczesnych systemów politycznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz na szczeblach kierowniczych w instytucjach administracji publicznej. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach międzynarodowych: politycznych, gospodarczych i kulturalnych, stowarzyszeniach lub fundacjach krajowych i zagranicznych.

Strona w przygotowaniu.

Czesne za studia na kierunku Relacje międzynarodowe i dyplomacja w roku akademickim 2022/2023 wynosi: 4400 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2023/2024   (dokument w przygotowaniu)
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2023/2024 (dokument w przygotowaniu)
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe
Program studiów

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

  • dane osobowe,
  • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
  • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
  • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „Relacje międzynarodowe”.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl