Biznes i zarządzanie

Biznes i zarządzanie to atrakcyjne, trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024) oraz dziennikarzy, którzy przygotowują się do realizowania w swojej pracy zawodowej dziennikarstwa ekonomicznego.

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 300 godzin + praktyki zawodowe 60 godz.

W semestrze I i II odbywa się 100-120 godzin zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy weekendowe (sobota – niedziela) w miesiącu, semestr III przeznaczony jest na zajęcia w grupach w zależności od wybranej specjalności: edukacja ekonomiczna lub dziennikarstwo ekonomiczne oraz odbycie praktyk zawodowych.

Studia skierowane są do:

– aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie nauczania w szkołach ponadpodstawowych nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie (w podstawie programowej przewidzianego przez MEiN od roku szkolnego 2023/2024);
– absolwentów studiów wyższych (m.in. I stopnia) z zakresu nauk społecznych, w tym głównie dziennikarzy, chcących zajmować się w swojej pracy tematami dotyczącymi ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i funkcjonowania gospodarki w warunkach niestabilności otoczenia zewnętrznego, a także wiedzy i umiejętności z zakresu różnych aspektów zarządzania i prowadzenia biznesu.

Program studiów jest tak przygotowany, aby – w przypadku wyboru ścieżki nauczycielskiej – zapewnić realizację wymogów i założeń dla przedmiotu nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. W przypadku wyboru ścieżki dziennikarskiej – celem studiów jest przygotowanie dziennikarzy, rozumiejących zachodzące zmiany gospodarcze, potrafiących analizować wydarzenia i operować konkretnymi danymi finansowymi do pracy w sektorze medialnym tradycyjnym i Internecie. Walorem studiów jest duże nasycenie zajęciami praktycznymi, zarówno w formie specjalistycznych warsztatów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli, jak i zajęć z profesjonalnym sprzętem radiowym i telewizyjnym dla przyszłych dziennikarzy ekonomicznych.

Absolwent posiada wiedzę z makro i mikroekonomii oraz finansów. Wykazuje się znajomością poszczególnych segmentów polityki gospodarczej, w tym przede wszystkim polityki pieniężnej oraz polityki fiskalnej. Absolwent zdobywa praktyczną wiedzę dotycząca zakładania i prowadzenia biznesu, od strony prawnej, finansowej oraz organizacyjnej. Ma także świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Absolwent w przypadku wyboru ścieżki edukacji ekonomicznej zdobywa uprawnienia do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie. Natomiast w przypadku wyboru ścieżki dziennikarstwa ekonomicznego posiada kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w mediach ogólnopolskich lub lokalnych jako redaktor odpowiadający za tematykę gospodarczą, a także w agencjach informacyjnych i portalach internetowych.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Biznes i zarządzanie obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

  • 10-11 grudnia 2022 r.
  • 17-18 grudnia 2022 r.
  • 14-15 stycznia 2023 r.
  • 28-29 stycznia 2023 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy o sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM przed każdym zjazdem.

Czesne za studia podyplomowe na kierunku Biznes i zarządzanie łącznie za 3 semestry wynosi 800 zł (ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski)

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłata za świadectwo (po ukończeniu studiów): 30 zł

Program studiów 
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023 (w przygotowaniu)
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia

Konieczność ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie studiów I stopnia z zakresu nauk społecznych dla osób wybierających ścieżkę dziennikarstwa ekonomicznego, a dla osób wybierających ścieżkę edukacji ekonomicznej – zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy (https://rejestracja.wsksim.edu.pl/apply/38), a następnie złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych (lub przesłać pocztą) następujące dokumenty:

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis);
2. List motywacyjny;
3. Zaświadczenie o byciu czynnym zawodowo nauczycielem – w przypadku osób wybierających ścieżkę edukacji ekonomicznej;
4. 4 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
5. Opinię księdza proboszcza;
6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy uiścić bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – Biznes i zarządzanie

TERMIN REKRUTACJI: DO 5 GRUDNIA 2022

Po skompletowaniu dokumentów, prosimy o kontakt z Sekretariatem Studiów Podyplomowych w celu dokończenia procesu rekrutacji.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena dokumentów rekrutacyjnych dokonana przez komisję rekrutacyjną pod kątem przynależności do grupy docelowej oraz wyników na dyplomie ukończenia studiów.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej