Biznes i zarządzanie

Biznes i zarządzanie to atrakcyjne, trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024) oraz dziennikarzy, którzy przygotowują się do realizowania w swojej pracy zawodowej dziennikarstwa ekonomicznego.

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 300 godzin + praktyki zawodowe 60 godz.

W semestrze I i II odbywa się 100-120 godzin zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy weekendowe (sobota – niedziela) w miesiącu, semestr III przeznaczony jest na zajęcia w grupach w zależności od wybranej specjalności: edukacja ekonomiczna lub dziennikarstwo ekonomiczne oraz odbycie praktyk zawodowych.

Studia skierowane są do:

– aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie nauczania w szkołach ponadpodstawowych nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie (w podstawie programowej przewidzianego przez MEiN od roku szkolnego 2023/2024);
– absolwentów studiów wyższych (m.in. I stopnia) z zakresu nauk społecznych, w tym głównie dziennikarzy, chcących zajmować się w swojej pracy tematami dotyczącymi ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i funkcjonowania gospodarki w warunkach niestabilności otoczenia zewnętrznego, a także wiedzy i umiejętności z zakresu różnych aspektów zarządzania i prowadzenia biznesu.

Program studiów jest tak przygotowany, aby – w przypadku wyboru ścieżki nauczycielskiej – zapewnić realizację wymogów i założeń dla przedmiotu nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. W przypadku wyboru ścieżki dziennikarskiej – celem studiów jest przygotowanie dziennikarzy, rozumiejących zachodzące zmiany gospodarcze, potrafiących analizować wydarzenia i operować konkretnymi danymi finansowymi do pracy w sektorze medialnym tradycyjnym i Internecie. Walorem studiów jest duże nasycenie zajęciami praktycznymi, zarówno w formie specjalistycznych warsztatów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli, jak i zajęć z profesjonalnym sprzętem radiowym i telewizyjnym dla przyszłych dziennikarzy ekonomicznych.

Absolwent posiada wiedzę z makro i mikroekonomii oraz finansów. Wykazuje się znajomością poszczególnych segmentów polityki gospodarczej, w tym przede wszystkim polityki pieniężnej oraz polityki fiskalnej. Absolwent zdobywa praktyczną wiedzę dotycząca zakładania i prowadzenia biznesu, od strony prawnej, finansowej oraz organizacyjnej. Ma także świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Absolwent w przypadku wyboru ścieżki edukacji ekonomicznej zdobywa uprawnienia do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie. Natomiast w przypadku wyboru ścieżki dziennikarstwa ekonomicznego posiada kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w mediach ogólnopolskich lub lokalnych jako redaktor odpowiadający za tematykę gospodarczą, a także w agencjach informacyjnych i portalach internetowych.

Terminy zjazdów dla Słuchaczy kontynuujących studia rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023 (III semestr):

  • 07-08.10.2023 r.
  • 28-29.10.2023 r.
  • 04-05.11.2023 r.
  • 18-19.11.2023 r.
  • 09-10.12.2023 r.
  • 16-17.12.2023 r.
  • 13-14.01.2024 r.
  • 27-28.01.2024 r.

Terminy na kolejną edycję zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji (to co tam jest może być dalej)
Terminy zjazdów dla II edycji studiów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Biznes i zarządzanie” to 31 stycznia 2024 r.

 

Czesne za studia podyplomowe na kierunku Biznes i zarządzanie łącznie za 3 semestry wynosi 800 zł (ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski)

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłata za świadectwo (po ukończeniu studiów): 30 zł

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia

Konieczność ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie studiów I stopnia z zakresu nauk społecznych dla osób wybierających ścieżkę dziennikarstwa ekonomicznego, a dla osób wybierających ścieżkę edukacji ekonomicznej – zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy (https://rejestracja.wsksim.edu.pl/apply/38), a następnie złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych (lub przesłać pocztą) następujące dokumenty:

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis);
2. List motywacyjny;
3. Zaświadczenie o byciu czynnym zawodowo nauczycielem – w przypadku osób wybierających ścieżkę edukacji ekonomicznej;
4. 4 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
5. Opinię księdza proboszcza;
6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy uiścić bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – Biznes i zarządzanie

Po skompletowaniu dokumentów, prosimy o kontakt z Sekretariatem Studiów Podyplomowych w celu dokończenia procesu rekrutacji.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena dokumentów rekrutacyjnych dokonana przez komisję rekrutacyjną pod kątem przynależności do grupy docelowej oraz wyników na dyplomie ukończenia studiów.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej