Dziedzictwo myśli Jana Pawła II

Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania św. Jana Pawła II w celu zastosowania jego nauczania do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Studia mają zachęcić do zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny tej myśli i wdrażania jej w życie.

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych*:

 • osoby, które w praktyce zawodowej (np. dziennikarskiej, politycznej, medycznej) pragną postępować zgodnie z sumieniem kształtowanym według najlepszego współcześnie wzorca, jakim jest myśl Jana Pawła II,
 • osoby pragnące pogłębić myśl papieską z nadzieją jej zastosowania w swoich sferach aktywności.

* osoby bez wykształcenia wyższego mogą podjąć kształcenie na zasadach uczestnictwa w kursie dokształcającym.

Zajęcia są zbudowane wokół dwóch celów poznawczych: systematycznej prezentacji myśli papieskiej i jej odniesienia do aktualnych tematów życia eklezjalnego i społecznego. W ramach ukazania pierwszego celu zostaną zaprezentowane: elementy teologii, antropologii, eklezjologii i myśli społecznej Jana Pawła II. W ramach celu drugiego studenci będą zapoznani z uszczegółowieniem niektórych aktualnych aspektów zagadnień dotyczących bioetyki, relacji Kościoła do polityki, narodu i państwa, kultury, pracy i gospodarki, języka i słowa, mediów.

Elementem kształcenia będą analizy tekstów papieskich i zajęcia seminaryjne.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej.

Absolwent studiów podyplomowych z dziedzictwa myśli Jana Pawła II powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wiarą osadzoną w życiu Kościoła, wrażliwością etyczną na problemy społeczne. Powinien także potrafić w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW, a uczestnicy kursu – certyfikat ukończenia kursu dokształcającego.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II:

I semestr:

 • 12-13 listopada 2022 r.
 • 26-27 listopada 2022 r.
 • 10-11 grudnia 2022 r.
 • 21-22 stycznia 2023 r.
 • 25-26 lutego 2023 r.

Harmonogram zjazdów w II semestrze zostanie podany w terminie późniejszym.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Trwa rekrutacja na III edycję studiów.

Informacji o terminach udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych.

Czesne za studia na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II w roku akademickim 2022/2023 wynosi: 2400 zł w przypadku płatności jednorazowej. Wysokość opłaty za kurs dla osób nie spełniających warunków przyjęcia na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 wynosi: 2000 zł.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: opłata rekrutacyjna_dziedzictwo_imie i nazwisko kandydata.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl