Master of Business Administration w sektorze publicznym

Master of Business Administration w sektorze publicznym to prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska w administracji rządowej lub samorządowej.

Celem studiów jest:

  • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: zarządzania, finansów oraz prawa dla kluczowych kadr menedżerskich zatrudnionych w sektorze w administracji publicznej;
  • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy osoby zarządzającej dużymi zespołami ludzkimi;
  • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami – polityki gospodarczej, zarządzania, analizy, marketingu, sprzedaży, finansów, cyberbezpieczeństwa, mediatyzacji sfery publicznej – niezbędnymi obecnym i przyszłym liderom polityki i administracji publicznej.

Studia przygotowują absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, umożliwiają także uzyskanie uprawnień niezbędnych do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

Studia kierowane są do:

  • absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych problematyką zarządzania, finansów i prawa gospodarczego, posiadających 5-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze przedsiębiorstw lub administracji publicznej (osoby o innym doświadczeniu zawodowym mogą być przyjęte na studia MBA w trybie indywidualnej decyzji komisji rekrutacyjnej na podstawie informacji zawartych w liście motywacyjnym);
  • menedżerów przedsiębiorstw państwowych, kierowników jednostek organizacyjnych administracji publicznej, dążących do podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania i uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

Program studiów przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.

Wyróżnikiem studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich.

Ponadto dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem absolwenci MBA w AKSiM otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu: zarządzania, finansów i prawa, co pozwala mu lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji publicznych. W szczególności poznaje strategie: zarządzania zespołami pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych, wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach rynku finansowego. Wykazuje znajomość poszczególnych segmentów polityki gospodarczej oraz procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Ma ponadto świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski. Jest przygotowany do wystąpień na forum publicznym oraz w mediach.

Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych