MBA w ochronie zdrowia

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych, serdecznie zaprasza do udziału w prestiżowych studiach podyplomowych Master of Business Administration w ochronie zdrowia (MBA w ochronie zdrowia).

Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie liderów – menedżerów w służbie zdrowia, którzy będą efektywnie zarządzali podmiotami leczniczymi, ku satysfakcji współpracowników a przede wszystkim zadowoleniu pacjentów i ich rodzin.

Studia mają charakter praktyczny i służą pozyskaniu przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie sprawnego zarządzania w ochronie zdrowia w aktualnych realiach rynku świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym poszanowaniem wartości związanych z służbą życiu i zdrowiu chorych.

Studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów w służbie zdrowia, jak również osób planujących podwyższyć swoje kompetencje zawodowe oraz podjąć funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, tj. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych jak również w NFZ czy firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne. Studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne lekarskie i pielęgniarskie praktyki zawodowe.

Studia realizowane są w języku polskim. Trwają 3 semestry, łącznie 360 godzin. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu (sobota – niedziela).

Absolwent studiów nabywa uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018 r., poz. .393 ze zm.). Dotyczy to kierowników podmiotów leczniczych – tj. dyrektorów Szpitali (absolwenci studiów uzyskują niezbędne uprawnienia zawarte w art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej), ich zastępców ds. lecznictwa, ordynatorów, naczelnych pielęgniarek lub pielęgniarek przełożonych, pielęgniarek oddziałowych jak również innych kierowniczych funkcji w podmiotach leczniczych.

Absolwent w czasie studiów, zdobywa ponadto wiedzę z zakresu: zarządzania, finansów i prawa, co pozwala mu lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji prywatnych i publicznych. W szczególności poznaje strategie: zarządzania zespołami pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych w ochronie zdrowia. Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach rynku finansowego. Studia mają charakter praktyczny.

Trwa rekrutacja na pierwszą edycję Studiów Podyplomowych MBA w ochronie zdrowia (nowość w AKSiM).

Harmonogram zjazdów – w przygotowaniu.

Czesne za studia na kierunku Master of Business Administration w ochronie zdrowia (MBA w ochronie zdrowia) w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 25 920 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty – semestralnie – opłata: 8 640 zł.

⇒ Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2022/2023 (dokument w przygotowaniu)
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023 (dokument w przygotowaniu)
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe 
Program studiów 

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

  • kwestionariusz,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),
  • opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
  • 2 zdjęcia
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy uiścić bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – MBA w służbie zdrowia + imię i nazwisko kandydata

Po skompletowaniu dokumentów, skontaktuj się z Sekretariatem Studiów Podyplomowych w celu dokończenia procesu rekrutacji.