MBA w ochronie zdrowia

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych, serdecznie zaprasza do udziału w prestiżowych studiach podyplomowych Master of Business Administration w ochronie zdrowia (MBA w ochronie zdrowia).

Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie liderów – menedżerów w służbie zdrowia, którzy będą efektywnie zarządzali podmiotami leczniczymi, ku satysfakcji współpracowników a przede wszystkim zadowoleniu pacjentów i ich rodzin.

Studia mają charakter praktyczny i służą pozyskaniu przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie sprawnego zarządzania w ochronie zdrowia w aktualnych realiach rynku świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym poszanowaniem wartości związanych z służbą życiu i zdrowiu chorych.

Studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów w służbie zdrowia, jak również osób planujących podwyższyć swoje kompetencje zawodowe oraz podjąć funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, tj. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych jak również w NFZ czy firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne. Studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne lekarskie i pielęgniarskie praktyki zawodowe.

Studia realizowane są w języku polskim. Trwają 3 semestry, łącznie 360 godzin. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu (sobota – niedziela).

Absolwent studiów nabywa uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018 r., poz. .393 ze zm.). Dotyczy to kierowników podmiotów leczniczych – tj. dyrektorów Szpitali (absolwenci studiów uzyskują niezbędne uprawnienia zawarte w art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej), ich zastępców ds. lecznictwa, ordynatorów, naczelnych pielęgniarek lub pielęgniarek przełożonych, pielęgniarek oddziałowych jak również innych kierowniczych funkcji w podmiotach leczniczych.

Absolwent w czasie studiów, zdobywa ponadto wiedzę z zakresu: zarządzania, finansów i prawa, co pozwala mu lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji prywatnych i publicznych. W szczególności poznaje strategie: zarządzania zespołami pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych w ochronie zdrowia. Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach rynku finansowego. Studia mają charakter praktyczny.

Terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “MBA w ochronie zdrowia” to 31 stycznia 2024 r.

Czesne za studia na kierunku Master of Business Administration w ochronie zdrowia (MBA w ochronie zdrowia) w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 25 920 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty – semestralnie – opłata: 8 640 zł.

⇒ Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2022/2023 (dokument w przygotowaniu)
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023 (dokument w przygotowaniu)
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe 
Program studiów 

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

  • dane osobowe,
  • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
  • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
  • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia”.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl