Polityka gospodarcza – finanse i bankowość

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Ponadto zadaniem studiów jest ukazanie mechanizmów funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego w procesie redystrybucji oszczędności w gospodarce, kwestie wpływu zjawisk pieniężnych na procesy realne i krążenie pieniądza w gospodarce. Studia mają również na celu zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania bankiem.

Adresatami studiów są:

  • absolwenci uczelni wyższych, zainteresowani problematyką polityki gospodarczej, finansów i bankowości, zatrudnieni lub przygotowujący się do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach sektora finansowego,
  • dziennikarze zainteresowani problematyką ekonomiczną, poszukujący aktualnej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  • nauczyciele zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy ekonomicznej.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości, przekazanej przez czołowych ekspertów w Polsce.

W programie studiów m.in. podstawy finansów, rynek finansowy, finanse międzynarodowe, podstawy makroekonomii, polityka monetarna, polityka fiskalna, finansowanie przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjna, analiza bilansu banku, ekonomika banku komercyjnego, nadzór bankowy, ryzyko bankowe, ekonomika kredytu, bankowość elektroniczna, etyka w biznesie, prawo bankowe, patriotyzm gospodarczy.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu bankowości, rozumiejąc mechanizmy funkcjonowania banków we współczesnej gospodarce rynkowej. W szczególności znane mu są poszczególne etapy procesu kredytowania poszczególnych grup klientów przez instytucje bankowe. Znana mu jest wiedza o funkcjonowaniu instrumentów i instytucji rynku finansowego. Wykazuje się znajomością poszczególnych segmentów polityki gospodarczej, w tym przede wszystkim polityki pieniężnej oraz polityki budżetowej. Ma świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Studia przygotowują absolwentów do pracy w dziedzinie dziennikarstwa ekonomicznego oraz do pracy w instytucjach finansowych. Studenci przygotowani są do pracy zarówno zawodowej jak i naukowej.

Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych