Dofinansowanie nauki!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zaś o szczegóły należy pytać w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia przez niego działalności.

Fundusze Pożyczkowe to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych. Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu nauki pożyczkobiorca może ubiegać się o umorzenie nawet 25% kwoty pożyczki.

Ostateczne warunki pożyczek dostępne są na stronach Operatorów:

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu “Aktywny samorząd” (moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać każdy, kto:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • uczy się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium;
 • ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Kto nie może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
 • przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach Programu w module II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne);
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Sprawdź tutaj w jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie oraz kiedy i w jakiej wysokości może być zwiększony dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także z jakich innych form pomocy jednocześnie możesz skorzystać.

Rozliczanie następuje semestralnie, w oparciu o informację o zaliczeniu semestru.

Udział własny Wnioskodawcy – obowiązuje tylko w przypadku osób zatrudnionych, z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty określonej przez Zarząd Funduszu na dany rok.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Dofinansowanie następuje na wniosek Słuchacza/Studenta zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów Programu „Aktywny samorząd”. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje Program, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (sprawdź dane kontaktowe jednostki).

Jak często można korzystać z dofinansowania?

Wsparcie finansowe można uzyskać aż do 20 semestrów różnego rodzaju etapów nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, przewód doktorski, który został otwarty poza studiami).

Więcej szczegółowych informacji o Programie dostępne na stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172, z późn. zm.)