Rozmowy Niedokończone: nowy kierunek studiów podyplomowych – Biznes i zarządzanie

Szukasz właściwych studiów? Chcesz się ciągle rozwijać? W trudnych czasach szukasz odpowiedzi w jaki sposób odnaleźć się w gąszczu informacji finansowych, jak odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące zarządzania budżetem domowym?

Podążaj za nami i studiuj kierunek Biznes i zarządzanie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu!
Posłuchaj, co o edukacji ekonomicznej powiedzieli w programie Rozmowy niedokończone wykładowcy, absolwenci i studenci AKSiM i dołącz do nas już dziś!

Inauguracja III edycji studiów podyplomowych z Etyki

W sobotę 12 listopada 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano III edycję studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli. Uroczystego otwarcia dokonał rektor o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM, który dziękując nowym Słuchaczom za zaufanie przy wyborze Uczelni oraz podjęty trud nauki zachęcał wszystkich, by być odważnym i dać się zaskoczyć. W wydarzeniu uczestniczyli także prorektor dr Maria Laska, prof. AKSiM oraz kierownik studiów dr Mateusz Kiereś.

Wykład inauguracyjny pt. „O co warto zapytać siebie?” wygłosił prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski – znakomity specjalista w dziedzinie pedagogiki ogólnej, teorii szkoły oraz systemów oświatowych. Rozpoczynając swoją prelekcję odniósł się do nauki, której istota i wartość zależy od zadawanych pytań. Pytanie, jako czynność intelektualna jest dyspozycją wyłącznie ludzką, a zadając pytanie oczekujemy prawdy. To czy ją poznamy zależy od tego, na jaki grunt padnie pytanie. Jeśli na żyzny – wówczas poznamy prawdę, jeśli zaś na jałowy – może zrodzić fałsz i kłamstwo. Jak wyjaśnił prelegent – fałsz jest nieświadomym odejściem od prawdy, a kłamstwo jest celowym podaniem fałszu za prawdę. Stąd nie każdy fałsz jest kłamstwem, ale każde kłamstwo jest fałszem, który demoralizuje obie strony: kłamiącego i okłamywanego – akcentował prof. dr hab. A. Nalaskowski.

Co jest zatem istotą pytania? Zdaniem Pana Profesora na pewno nie jest to poszukiwanie odpowiedzi lecz jej odnajdywanie i udzielanie, bo pytanie ma wygenerować odpowiedź, a w rezultacie wiedzę.

Stawianie pytań samemu sobie nie jest łatwe. Czasem bywa niewygodne, bo dotyka naszego sumienia, rozumienia świata. Wymaga udzielenia szczerej odpowiedzi. Choć i tu znajdą się wyjątki, bowiem – jak podkreślił Pan Profesor – niepokojąco poszerza się choroba „podwójnej moralności”. A przecież wszystko to, co wymagamy od innych musi mieć pokrycie w naszym postępowaniu. Nie można jednego mówić, a co innego robić, bo ktoś inny obserwując takie postępowanie może poczuć się zdemoralizowany. Podwójna moralność demoralizuje zarówno tego, który ją ma, jak i tego, który odczuwa jej skutki. Dlatego warto zadać sobie pytanie: czy nie ma we mnie podwójnej moralności?

O co warto pytać siebie? O PRAWDĘ, bo tylko ona nas wyzwoli – podsumował Pan Profesor.

Po niezwykle ciekawym wykładzie inauguracyjnym, rozpoczęły się pierwsze zajęcia.

Etyka dla nauczycieli to studia trzysemestralne adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo, które przygotowują do prowadzenia zajęć z przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nauka na studiach jest bezpłatna ze względu na finansowanie przez MEiN.

Nowym Słuchaczom życzymy owocnego i satysfakcjonującego studiowania w AKSiM!

Ostatni moment na podjęcie studiów podyplomowych

To już ostatni dzwonek, aby rozpocząć studia podyplomowe w semestrze zimowym 2022/2023 r. W ofercie m.in.:

  • biznes i zarządzanie – czesne za całe studia to tylko 800 zł ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski;
  • etyka dla nauczycieli – bezpłatna nauka dla czynnych zawodowo nauczycieli;
  • Master of Business Administration – prestiżowe studia menedżerskie – pozostały ostatnie wolne miejsca.

Szczegóły oferty dostępne na stronie podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych oraz w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Zapraszamy!

Master of Business Administration w IX edycji!

W sobotę 29.10.2022 r. rozpoczęły się zajęcia IX edycji studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA IX). Słuchaczy przywitał o. dr Zdzisław Klafka, profesor AKSiM.

Wykład inauguracyjny wykłosił Mariusz Ochla – Lider Inicjatywy Akademickiej IBM.

Po wykładzie inauguracyjnym rozpoczęły się regularne zajęcia. Pierwszy dzień to intensywne i zarazem niezwykle ciekawe zajęcia z Przywództwa, które poprowadził dr Bart Tkaczyk.

Nowy kierunek studiów podyplomowych w AKSiM już dostępny

Biznes i zarządzanie to atrakcyjne, trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024) oraz dziennikarzy, którzy przygotowują się do realizowania w swojej pracy zawodowej dziennikarstwa ekonomicznego.

Czesne za całe studia wynosi 800 zł ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski.

Informacje i zapisy: podyplomowe.aksim.edu.pl/biznes-i-zarzadzanie

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

Słowo „inflacja” pochodzi od łacińskiego inflatio, co oznacza „nadęcie”. Nie musielibyśmy być świadomi obecnej sytuacji na świecie, aby dotkliwie odczuwać owo rozepchanie, napompowanie, chociażby na sklepowych etykietkach z cenami. Aby zrozumieć tak drastyczny wzrost naszych miesięcznych wydatków na przeróżne dobra (oraz wiele innych zmian zachodzących w całym systemie ekonomicznym), należy uświadomić sobie wpływ procesów o skali globalnej i historycznej. Taką możliwość zaoferowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, organizując konferencję naukową „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”, która odbyła się 8 października 2022 r.

Pierwszą oficjalną częścią spotkania była uroczystość wręczenia świadectw absolwentom studiów podyplomowych, podczas której głos zabrał Jego Magnificencja Rektor-Założyciel AKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Dyplomy otrzymali studenci kolejnych edycji następujących kierunków: Master of Business Administration, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie oraz Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Po tej radosnej uroczystości rozpoczęła się druga – naukowa – część spotkania.

Prelegentami konferencji byli utytułowani profesorowie uniwersyteccy, którzy poruszyli kwestię szeroko rozumianego ryzyka gospodarczego w dzisiejszym świecie i przy obecnych zagrożeniach.

Pierwszym wystąpieniem był wykład prof. dr. hab. Feliksa Grądalskiego, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, pt. „Polityka gospodarcza w warunkach podwyższonej inflacji”. Opisując zjawisko inflacji, prelegent m.in. wyszczególnił pojęcia inflacji popytowej, w sensie popytu na tzw. „płynność transakcyjną” pieniądza na rynku, oraz podażowej. Jak zaznaczył, jednym z elementów inflacji podażowej jest element behawioralny. Oznacza to, że na inflację ma wpływ nie tylko cena ropy, gazu i węgla, wojna w Ukrainie, migracje czy zakłócenia transportu, ale także pokusa chciwości, pokusa „życia na cudze ryzyko”. Inflacja jest niestety wykorzystywana jako „okazja” i powoduje świadome podbijanie cen pod pretekstem kryzysu gospodarczego. Pretekst ten, jak tłumaczył prof. Grądalski, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Sposobem na walkę z inflacją powinno być, posługując się terminem medycznym, leczenie i to nawet kosztem wyższej inflacji. Kryzys wygasa dzięki twórczym reakcjom na szok, strukturalnym dostosowaniom gospodarki do nowych warunków rynkowych. Podsumowując swoje wystąpienie, prelegent podkreślił, że każdy kryzys ma także swoje pozytywne aspekty – niesie za sobą „odświeżenie umysłów”, szereg przydatnych przewartościowań w różnych dziedzinach, także pozagospodarczych. Na zakończenie dobitnie uświadomił słuchaczom, że w obliczu kryzysu nie wolno nam popełnić tego samego błędu, co wobec potencjalnego złodzieja: „Złodziej jest zawsze o krok do przodu, ponieważ on wie, co zrobi, natomiast wszyscy inni łudzą się do samego końca”.

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ale także i absolwentka studiów podyplomowych w AKSiM na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, wystąpiła z prelekcją na temat ryzyka kredytowego w ostatnich latach pandemicznych. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że rzeczywisty wpływ kryzysu covidowego na kredyty zagrożone może ujawnić się dopiero po dłuższym czasie. Dlatego też wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości działań podjętych w 2020 i 2021 r., mających zapobiec gwałtownemu wzrostowi kredytów, pozostaje głównym celem organów zajmujących się sektorem bankowym w Polsce i Europie.

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wykładzie przedstawił temat zamówień publicznych. Poruszył problem ich rzetelności. Termin zamówienia publicznego oznacza odpłatną umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje usługi. Podmiotami publicznymi są np. administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne bywają przedmiotem skarg zmierzających do zmiany lub uchylenia określających je przepisów. W takim przypadku prelegent wskazuje na rozwiązanie w postaci tzw. complaints management, czyli organu zarządzania skargami.

Wykład wieńczący sesję plenarną wygłosił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wskazał na problem, przed którym stoi współczesny świat: czy należy za wszelką cenę starać się „wyhamować” inflację, także kosztem recesji i wzrostu bezrobocia? Profesor nakreślił zjawisko uciekania globalnego kapitału do tzw. twardych walut, przede wszystkim do dolara, wobec którego słabnie chociażby polska złotówka. Zakończył wskazaniem, że najważniejsze jest utrzymanie wewnętrznej polityki pieniężnej, gdyż zapewnia ona suwerenność państwa.

Konferencja została zorganizowana w duchu wszechstronnego rozwoju i doskonalenia. Jak wyraził to na początku spotkania o. dr Tadeusz Rydzyk – Rektor-Założyciel AKSiM, powinniśmy stawać się coraz doskonalsi, „jak doskonały jest Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48). Prosił wówczas także o nieustanną modlitwę w intencji pokoju.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja panelowa z udziałem absolwentów studiów podyplomowych: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Zgromadzeni wysłuchali następujących prelekcji:
– Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej – ewolucja i nowe wyzwania (dr inż. Bogusław Hajdasz);
– Ocena skutków brexitu dla gospodarki brytyjskiej (mgr Katarzyna Kosińska);
– System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i propozycja jego reformy (mgr inż. Aleksander Jawor)

– Analiza problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego w Polsce (mgr Alan Rynio);
– Postęp technologiczny a przemiany monetarne (mgr Eryk Milarski);
– Liberalizm społeczny – etyka chrześcijańska w obronie wolnego rynku (dr Mateusz Guzikowski);
– Działania humanitarne Caritas Diecezji Ełckiej na terenie Ukrainy w pierwszych 100 dniach wojny w 2022 r. (ks. dr Ryszard Sawicki);
– Finansowanie społecznościowe jako źródło dotowania twórców internetowych w Polsce (Jakub Szajkowski);
– Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne (mgr Przemysław Pawlak).

Transmisję z części plenarnej wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. Wkrótce również ukaże się monografia zawierająca zbiór tekstów poświęconych tematyce wyzwań, jakie stoją przed współczesną gospodarką.

Studia Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, jak i konferencja, zostały dofinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Maja Stasyszyn
Zespół Prasowy AKSiM

Kolejni Absolwenci kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

W miniony piątek (7.10.2022) miała miejsce kolejna tura egzaminów dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. To kolejna edycja tych studiów podyplomowych, realizowanych w ramach projektu edukacji ekonomicznej i dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski.

Słuchacze przygotowali bardzo ciekawe prace dyplomowe pod kierunkiem promotorów: dr hab. Eryka Łona oraz dr Doroty Żuchowskiej. Recenzentami prac byli: dr Maria Laska – Prorektor AKSiM oraz dr Mateusz Kaleta – koordynator studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

Wszystkim Absolwentom bardzo serdecznie gratulujemy poszerzenia swoich kwalifikacji i już dziś zapraszamy na kolejne studia podyplomowe. Z pełną ofertą studiów można zapoznać się na stronie podyplomowe.aksim.edu.pl.