Dofinansowanie studiów w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu”

Dofinansowanie studiów w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu”

W ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu” oferujemy m.in. pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla 10 studentów maksymalnie do 6000.00 zł na 1 uczestnika (2000.00 zł / semestr).

Studenci muszą posiadać status pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Finansowanie kosztów studiów reguluje umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie http://csir.org.pl/2021/01/18/kreatorzy-sukcesu-2/