Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu

Podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, zorganizowanej 10 października 2020 roku przez Zakład Polityki Ekonomicznej w WSKSiM na zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, podjęto m. in. zagadnienia związane z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju borykającego się ze skutkami kryzysu pandemicznego.

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady Polityki Pieniężnej) zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania polityki gospodarczej prowadzonej w warunkach pandemii, do których zaliczył wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej w celu nie tylko przeciwdziałania skutkom kryzysu, ale także dążenia do powrotu na normalną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przypomniał także o konieczności realizacji ważnych programów rządowych oraz budowie zdrowych struktur gospodarczych w naszym kraju. Dr Mateusz Guzikowski (SGH), na tle wcześniejszych kryzysów gospodarczych, nakreślił cechy wyjątkowego obecnego kryzysu pandemicznego, wskazując na: egzogeniczny charakter czynnika kryzysogennego, wieloaspektową niepewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, związaną z niemożnością prognozowania daty zakończenia pandemii koronawirusa, załamanie w sferze realnej gospodarki, skutki demograficzne w postaci zachorowań i zgonów. Podkreślił także znaczenie wprowadzenia przez rząd tarcz pomocowych. Prof. dr hab. Feliks Grądalski (doradca ekonomiczny w NBP) wskazał na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności, zwracając uwagę, iż w takiej sytuacji działania z zakresu polityki monetarnej powinny wyprzedzać zastosowanie narzędzi fiskalnych. Prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH) przedstawił wnioski z analizy zachowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w ostatnich miesiącach od wybuchu pandemii w świetle koncepcji analizy technicznej. Temat wyzwań dla sektora bankowego podjął dr hab. Piotr Łasak (UJ), a prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier podkreśliła rolę mediacji na rynku finansowym na przykładzie Francji. O instrumentach polityki pieniężnej wykorzystywanych w celu łagodzenia zjawisk kryzysowym mówił prof. dr hab. Eryk Łon (UEP, członek Rady Polityki Pieniężnej). W sesji panelowej prelegenci zaprezentowali szereg ciekawych tematów związanych z polityką makroekonomiczną w różnych krajach. Swoje prezentacje przedstawili także absolwenci studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

dr Dorota Żuchowska