Ostatni moment na podjęcie studiów podyplomowych

To już ostatni dzwonek, aby rozpocząć studia podyplomowe w semestrze zimowym 2022/2023 r. W ofercie m.in.:

  • biznes i zarządzanie – czesne za całe studia to tylko 800 zł ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski;
  • etyka dla nauczycieli – bezpłatna nauka dla czynnych zawodowo nauczycieli;
  • Master of Business Administration – prestiżowe studia menedżerskie – pozostały ostatnie wolne miejsca.

Szczegóły oferty dostępne na stronie podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych oraz w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Zapraszamy!

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

Słowo „inflacja” pochodzi od łacińskiego inflatio, co oznacza „nadęcie”. Nie musielibyśmy być świadomi obecnej sytuacji na świecie, aby dotkliwie odczuwać owo rozepchanie, napompowanie, chociażby na sklepowych etykietkach z cenami. Aby zrozumieć tak drastyczny wzrost naszych miesięcznych wydatków na przeróżne dobra (oraz wiele innych zmian zachodzących w całym systemie ekonomicznym), należy uświadomić sobie wpływ procesów o skali globalnej i historycznej. Taką możliwość zaoferowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, organizując konferencję naukową „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”, która odbyła się 8 października 2022 r.

Pierwszą oficjalną częścią spotkania była uroczystość wręczenia świadectw absolwentom studiów podyplomowych, podczas której głos zabrał Jego Magnificencja Rektor-Założyciel AKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Dyplomy otrzymali studenci kolejnych edycji następujących kierunków: Master of Business Administration, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie oraz Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Po tej radosnej uroczystości rozpoczęła się druga – naukowa – część spotkania.

Prelegentami konferencji byli utytułowani profesorowie uniwersyteccy, którzy poruszyli kwestię szeroko rozumianego ryzyka gospodarczego w dzisiejszym świecie i przy obecnych zagrożeniach.

Pierwszym wystąpieniem był wykład prof. dr. hab. Feliksa Grądalskiego, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, pt. „Polityka gospodarcza w warunkach podwyższonej inflacji”. Opisując zjawisko inflacji, prelegent m.in. wyszczególnił pojęcia inflacji popytowej, w sensie popytu na tzw. „płynność transakcyjną” pieniądza na rynku, oraz podażowej. Jak zaznaczył, jednym z elementów inflacji podażowej jest element behawioralny. Oznacza to, że na inflację ma wpływ nie tylko cena ropy, gazu i węgla, wojna w Ukrainie, migracje czy zakłócenia transportu, ale także pokusa chciwości, pokusa „życia na cudze ryzyko”. Inflacja jest niestety wykorzystywana jako „okazja” i powoduje świadome podbijanie cen pod pretekstem kryzysu gospodarczego. Pretekst ten, jak tłumaczył prof. Grądalski, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Sposobem na walkę z inflacją powinno być, posługując się terminem medycznym, leczenie i to nawet kosztem wyższej inflacji. Kryzys wygasa dzięki twórczym reakcjom na szok, strukturalnym dostosowaniom gospodarki do nowych warunków rynkowych. Podsumowując swoje wystąpienie, prelegent podkreślił, że każdy kryzys ma także swoje pozytywne aspekty – niesie za sobą „odświeżenie umysłów”, szereg przydatnych przewartościowań w różnych dziedzinach, także pozagospodarczych. Na zakończenie dobitnie uświadomił słuchaczom, że w obliczu kryzysu nie wolno nam popełnić tego samego błędu, co wobec potencjalnego złodzieja: „Złodziej jest zawsze o krok do przodu, ponieważ on wie, co zrobi, natomiast wszyscy inni łudzą się do samego końca”.

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ale także i absolwentka studiów podyplomowych w AKSiM na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, wystąpiła z prelekcją na temat ryzyka kredytowego w ostatnich latach pandemicznych. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że rzeczywisty wpływ kryzysu covidowego na kredyty zagrożone może ujawnić się dopiero po dłuższym czasie. Dlatego też wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości działań podjętych w 2020 i 2021 r., mających zapobiec gwałtownemu wzrostowi kredytów, pozostaje głównym celem organów zajmujących się sektorem bankowym w Polsce i Europie.

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wykładzie przedstawił temat zamówień publicznych. Poruszył problem ich rzetelności. Termin zamówienia publicznego oznacza odpłatną umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje usługi. Podmiotami publicznymi są np. administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne bywają przedmiotem skarg zmierzających do zmiany lub uchylenia określających je przepisów. W takim przypadku prelegent wskazuje na rozwiązanie w postaci tzw. complaints management, czyli organu zarządzania skargami.

Wykład wieńczący sesję plenarną wygłosił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wskazał na problem, przed którym stoi współczesny świat: czy należy za wszelką cenę starać się „wyhamować” inflację, także kosztem recesji i wzrostu bezrobocia? Profesor nakreślił zjawisko uciekania globalnego kapitału do tzw. twardych walut, przede wszystkim do dolara, wobec którego słabnie chociażby polska złotówka. Zakończył wskazaniem, że najważniejsze jest utrzymanie wewnętrznej polityki pieniężnej, gdyż zapewnia ona suwerenność państwa.

Konferencja została zorganizowana w duchu wszechstronnego rozwoju i doskonalenia. Jak wyraził to na początku spotkania o. dr Tadeusz Rydzyk – Rektor-Założyciel AKSiM, powinniśmy stawać się coraz doskonalsi, „jak doskonały jest Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48). Prosił wówczas także o nieustanną modlitwę w intencji pokoju.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja panelowa z udziałem absolwentów studiów podyplomowych: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Zgromadzeni wysłuchali następujących prelekcji:
– Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej – ewolucja i nowe wyzwania (dr inż. Bogusław Hajdasz);
– Ocena skutków brexitu dla gospodarki brytyjskiej (mgr Katarzyna Kosińska);
– System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i propozycja jego reformy (mgr inż. Aleksander Jawor)

– Analiza problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego w Polsce (mgr Alan Rynio);
– Postęp technologiczny a przemiany monetarne (mgr Eryk Milarski);
– Liberalizm społeczny – etyka chrześcijańska w obronie wolnego rynku (dr Mateusz Guzikowski);
– Działania humanitarne Caritas Diecezji Ełckiej na terenie Ukrainy w pierwszych 100 dniach wojny w 2022 r. (ks. dr Ryszard Sawicki);
– Finansowanie społecznościowe jako źródło dotowania twórców internetowych w Polsce (Jakub Szajkowski);
– Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne (mgr Przemysław Pawlak).

Transmisję z części plenarnej wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. Wkrótce również ukaże się monografia zawierająca zbiór tekstów poświęconych tematyce wyzwań, jakie stoją przed współczesną gospodarką.

Studia Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, jak i konferencja, zostały dofinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Maja Stasyszyn
Zespół Prasowy AKSiM

Warsztaty terenowe w Tucznie

W stacji badawczej w Tucznie odbyły się warsztaty terenowe słuchaczy studiów podyplomowych „Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie”, realizowanych przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii, która jest dziś bardzo potrzebna. Uzyskują kompetencje pożądane na rynku pracy.

– Obecnie sprawy środowiskowe, klimatyczne, przyrodnicze w całej przestrzeni medialnej wielkiej debaty w Polsce, a także w UE są bardzo istotne. Dzisiaj wiele polityk biznesowych, państwowych, firmowych czy wielkich korporacji jest związanych z ochroną środowiska – wskazuje Paweł Sałek, doradca prezydenta RP ds. środowiska, który prowadzi zajęcia ze słuchaczami.

Program studiów odwołuje się do pracy naukowej prof. Jana Szyszko. Studia są też odpowiedzią na niebezpieczne trendy, które mają miejsce w polityce krajowej i światowej – podkreśla prof. Roman Niżnikowski.

– Nie można wykorzystywać przyrody i ekologii do działań politycznych bez żadnych podstaw naukowych, a to, co widzimy np. przykładzie Zielonego Ładu – środowisko naukowe, także Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że tam jest to dokument opracowany przez polityków, a nie przez naukowców – akcentuje prof. Roman Niżnikowski.

Część zajęć jest prowadzona w terenie, w prywatnej stacji badawczej w Tucznie założonej przez prof. Jana Szyszko. Zależało mu, aby to miejsce było dostępne dla studentów i naukowców do prowadzenia badań. Stacja badawcza przyciąga naukowców z kraju i zagranicy.

– Przyjeżdżają tutaj wybitni specjaliści, którzy potrafią nam przekazać tę wiedzę, którą będziemy wykorzystywać w swojej pracy i edukacji, bo lasy Państwowe edukują społeczeństwo. Wiemy, że w tych czasach jest to bardzo potrzebne – mówi Monika Pałka, uczestnik studiów podyplomowych.

Tuczno jest miejscem nie tylko pracy, ale również spotkań i wymiany doświadczeń.

– Myślę, że to jest dobre miejsce do kontynuacji zdobywania wiedzy, pogłębiania wiedzy, rozwijania jej – podkreśla Michał Pieczyński, uczestnik studiów podyplomowych.

Tegoroczna edycja studiów została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Studiować, aby czynić życie lepszym

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem m.in. dr Doroty Żuchowskiej – dziekan AKSiM, ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza – kierownika Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej AKSiM oraz s. Bartłomieji Kaczmarek CSSJ – katechetki, słuchaczki studiów podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli.

Więcej informacji o kierunkach w zakładce oferta studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 25.09.2022 r.

Edukacja to jest najlepsza możliwa inwestycja. Zapraszamy!

Czwarty zjazd absolwentów w Tucznie

W Tucznie odbył się czwarty zjazd absolwentów kierunku studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”. Uczestnicy spotkania uczcili pamięć prof. Jana Szyszko.

Konferencję rozpoczęła Eucharystia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie. Homilię wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W ubiegłym roku na tzw. Krzywdzie, gdzie prof. Jan Szyszko prowadził badania terenowe, odsłonięto pamiątkowy kamień z wyrytymi słowami: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. W tym roku – tuż obok obelisku – posadzone zostały dwa pamiątkowe dęby.

– To jest już czwarty zjazd, ale trzeci po śmierci prof. Jana Szyszko i na każdy z tych zjazdów chcieliśmy zostawić pamiątkę. Były to tablice, kamień, a tym razem dęby – mówił Leszek Tokarczyk, współorganizator zjazdu.

Zjazdom absolwentów towarzyszą konferencje naukowe. Tegoroczna była zatytułowana: „100 lat ochrony przyrody w Polsce – tradycje, stan obecny i perspektywy rozwoju”. Dochodzimy do wniosków, że ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych nie może odbywać się bez udziału człowieka – wskazał prof. Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr. hab. Jana Szyszko.

– Jak nie ma użytkowania przez człowieka, to bioróżnorodność roślin i zwierząt jest sukcesywnie ograniczana. Element oddziaływania człowieka na przyrodę i rolnictwo – on tutaj jest istotnym czynnikiem, który wzbogaca zasoby przyrodnicze i rolnicze – akcentował prof. Roman Niżnikowski.

Te spotkania są bardzo ważne dla kształtowania polskiej myśli ochrony przyrody i środowiska w przyszłości – podkreślił Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP, wieloletni współpracownik prof. Jana Szyszko.

– Zawsze jest bardzo ciekawa dyskusja dotycząca polskiej przyrody, polskiego leśnictwa, polityki klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego i dzisiaj odbyliśmy taką dyskusję związaną – można powiedzieć – ze stuleciem ochrony przyrody w Polsce, polskimi parkami narodowymi – zaznaczył Paweł Sałek.

Magdalena Bodzenta, wieloletni współpracownik, prof. Jana Szyszko, przedstawiła w referacie batalię, jaką stoczył w obronie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

– Chciałam przede wszystkim podkreślić, że Pan Profesor występował przed TSUE w obronie polskiego leśnika, myśliwego, rolnika. Bronił Puszczy Białowieskiej, bronił Rospudy, ale bronił nas wszystkich. Lokalnych społeczności, tych społeczności i naszego dziedzictwa kulturowego – podkreśliła Magdalena Bodzenta.

List do uczestników spotkania skierował Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że prof. Jan Szyszko kochał Polskę, narodową tradycję i przyrodę.

– Z jednej strony był wielkim uczonym o światowej renomie i ogromnej wiedzy, a z drugiej strony wybitnym politykiem, który poświęcił swoje życie dziełu budowy Rzeczypospolitej i dziełu budowy Polski naszych marzeń – napisał w liście Jarosław Kaczyński.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu absolwentów studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”.

W stacji badawczej w Tucznie organizowane są zajęcia dla studentów. Powstają kolejne prace naukowe. Odbywają się też wykłady i konferencje. Na tym zależało mojemu mężowi – akcentowała Krystyna Szyszko.

– To było bardzo ważne dla męża, żeby ludzie się spotykali ze sobą, rozmawiali, żeby nauka dużo wnosiła – żeby prace, które są – żeby był ogromny wkład w naukę polską i w Polsce, bo to przecież o Polskę nam wszystkim chodzi, żeby to miejsce było dla nas ważne – powiedziała Krystyna Szyszko.

Sprawozdanie z zajęć terenowych w Tucznie

Dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk. Sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt – zajęcia terenowe w stacji D&B w Tucznie studentów AKSiM w Toruniu

W dniach 01.07-03.07.2022 r. studenci studiów podyplomowych Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyli zajęcia praktyczne w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie. Tematem zajęć była dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk oraz sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt związanych z różnymi stadiami sukcesji.

Pierwszego dnia zajęć terenowych (1 lipca) po powitaniu i wprowadzeniu w cykl zajęć przez panią dr Katarzynę Szyszko-Podgórską oraz panią dr Izabelę Dymitryszyn odbył się wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to polski park narodowy utworzony 1 maja 1990 roku na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

fot. Karolina Gierat

Warto wiedzieć, że lasy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego zajmują 83 proc. powierzchni i są to lasy bukowe, dębowo-bukowe i bory sosnowe. W parku znajduje się 12 obszarów ochrony ścisłej, czyli „obowiązuje całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych”. Studenci rozpoznawali siedliska i gatunki roślin Natura 2000 w parku. Przewodnikami po terenie parku byli nadl. Janusz Grącki z Drawieńskiego Parku Narodowego oraz pracownik instytucji.

fot. Karolina Gierat

Pod okiem dr Izabeli Dymitryszyn studenci weszli m.in. na wieżę widokową, z której rozciągał się widok na powstałą tam tamę.

fot. Karolina Gierat

Po południu (z uwagi na pogorszenie pogody i ulewne deszcze) odbył się wykład z dr Izabelą Dymitryszyn nt. fauny epigeicznej, a następnie dyskusja o terenach w obiekcie „Krzywda” i „Martew” w Tucznie.

Drugi dzień (2 lipca) był bardzo aktywny. Po podsumowaniu zajęć w Drawieńskim Parku Narodowym dr Izabela Dymitryszyn wygłosiła wykład, podczas którego scharakteryzowała wybrane siedliska przyrodnicze.

Następnie studenci udali się do obiektu doświadczalnego „Krzywda” zebrać materiały (rośliny naczyniowe oraz faunę epigeiczną). Porównane i zbadane zostały cztery stanowiska: 16, 17, 18 i 30 pod kierunkiem dr Katarzyny Szyszko-Podgórskiej oraz dr Izabeli Dymitryszyn.

fot. Karolina Gierat

Po południu studenci wraz z prowadzącymi udali się zebrać materiały w obiekcie doświadczalnym „Martew”, gdzie odbył się również zbiór motyli na wybranych powierzchniach (stanowisko 1 a, b, 2, 2 b i 5). Na zakończenie drugiego dnia w pracowni D&B w Tucznie studenci rozpoznawali, segregowali oraz opisywali zebrane materiały terenów „Krzywda” i „Martew”.

Ostatniego dnia (3 lipca) po Mszy św. studenci wraz z wykładowcami podsumowali wiedzę oraz obserwację z całego wyjazdu terenowego do Tuczna na studniach podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”. Dyskusja dotyczyła użytkowania terenu i występowania danych gatunków roślin z uwagą na sukcesję. Dr Katarzyna Szyszko-Podgórska oraz dr Izabela Dymitryszyn przekazały wytyczne do sprawozdania.

fot. Karolina Gierat

Na zakończenie zajęć terenowych w Tucznie na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyło się seminarium dyplomowe. Studenci dokonywali wyboru tematyki prac oraz promotorów.

Warto podkreślić, że powyższy kierunek w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu został utworzony przede wszystkim dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, czy chociażby absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach terenowych właśnie w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie.

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie – obron czas!

Do grona absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w sobotę, 25 czerwca 2022 r. dołączyli kolejni słuchacze.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła: zrównoważonej transformacji energetycznej, zagospodarowania turystycznego lasów Nadleśnictwa Zwoleń, wpływu i znaczenia Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów i Elektrowni Bełchatów na środowisko, efektywności naturalnego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w leśnictwie Izabelów, gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz szans wykorzystania zasobów przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju gminy Niedźwiedź.

Promotorami byli:
dr Izabela Dymitryszyn
dr Marek Kondras
dr inż. Andrzej Konieczny
dr inż. Katarzyna Szyszko

Rolę przewodniczącej komisji pełniła Pani dr Maria Laska, prorektor AKSiM.

Absolwentom serdecznie gratulujemy życząc wielu sukcesów!

Egzaminy dyplomowe: Polityka ochrony środowiska

W sobotę 4 czerwca 2022 r. grupa Słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie przystąpiła do egzaminu dyplomowego.

Tematyka napisanych prac dotyczyła m.in. transformacji energetycznej w Polsce, wpływu Programu „Czyste Powietrze” na jakość powietrza i klimatu, zielonej energii elektrycznej (fotowoltaiki), działań Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody w odniesieniu do strategii o bioróżnorodności Unii Europejskiej.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Zajęcia terenowe w Tucznie

W dniach 06.05-08.05.2022 r. w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie odbyły się zajęcia terenowe podyplomowego studium „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” w Akademii Kultury Społecznej w Medialnej w Toruniu . Kierunek zapoczątkował śp. prof. dr hab. Jan Szyszko. Warsztaty dotyczyły rozpoznawania ptaków w ich środowisku bytowania.

W pierwszym dniu po wprowadzeniu w cykl zajęć terenowych pracowni „D&B” w Tucznie przez Panią Krystynę Szyszko, żonę śp. prof. dr. hab. Jana Szyszko (pomysłodawcę kierunku) oraz dr inż. Katarzynę Szyszko-Podgórską odbyła się wizytacja obiektu badawczego „Krzywda”.

Studenci zakładali pułapki do odłowiu fauny epigeicznej na wybranych powierzchniach badawczych. Pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Szyszko-Podgórskiej miało miejsce rozpoznawanie gatunków zwierząt, m.in. chrząszczy.

Po południu miała miejsce wizytacja drugiego obiektu badawczego „Martew”. Również zostały zainstalowane pułapki od odłowiu fauny epigeicznej na danych powierzchniach badawczych pod okiem dr inż. Katarzyny Szyszko-Podgórskiej.

Pod wieczór studenci rozpoznawali i opisywali zebrane gatunki osobników w obiektach badawczych „Krzywda” i „Martew” w stacji terenowej pracowni „D&B” w Tucznie.

Na zakończenie dnia odbył się wieczorny aspekt rozpoznawania gatunków ptaków w miejscu ich bytowania. Studenci pod kierownictwem mgr. Leszka Stankiewicza odwiedzili obiekt badawczy „Krzywda” i dyskutowali nad zaobserwowanymi ptakami.

Kolejny dzień zajęć terenowych (7 maja) rozpoczął się aspektem porannym wraz z mgr. Leszkiem Stankiewiczem. Studenci rozpoznawali gatunki ptaków w ich naturalnym środowisku na terenie obiektu otwartego „Krzywda”.

Następnie miała miejsce segregacja materiałów i odbyły się zajęcia w stacji „D&B” w Tucznie.

Po południu mgr Leszek Stankiewicz wygłosił wykład w sali wykładowej stacji „D&B” nt. dyrektywy ptasiej oraz biologii i ekologii, prezentując i omawiając najważniejsze gatunki ptaków.

Przez wzgląd na pogodę, wieczory aspekt w badawczo-dydaktycznym obiekcie leśnym „Martew” nie do końca się udał. Deszcz pokrzyżował plany.

Studenci na koniec dnia podsumowali wyniki i spostrzeżenia zebrane podczas drugiego dnia w stacji terenowej w Tucznie.

Ostatniego już dnia, przed godz. 5.00, odbyło się rozpoznanie gatunków ptaków w miejscu ich przebywania na otwartym terenie obiektu „Martew” pod kierownictwem mgr. Leszka Stankiewicza.

Po Mszy św. studenci wraz z wykładowcami dr inż. Katarzyną Szyszko-Podgórską oraz mgr. Leszkiem Stankiewiczem podsumowali wiedzę, oraz obserwację z całego wyjazdu terenowego do Tuczna na studniach podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

Warto podkreślić, że powyższy kierunek w Akademii Kultury Społecznej w Medialnej w Toruniu został stworzony przede wszystkim dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, czy chociażby absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach terenowych właśnie w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie.