Sprawozdanie z zajęć terenowych w Tucznie

Dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk. Sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt – zajęcia terenowe w stacji D&B w Tucznie studentów AKSiM w Toruniu

W dniach 01.07-03.07.2022 r. studenci studiów podyplomowych Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyli zajęcia praktyczne w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie. Tematem zajęć była dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk oraz sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt związanych z różnymi stadiami sukcesji.

Pierwszego dnia zajęć terenowych (1 lipca) po powitaniu i wprowadzeniu w cykl zajęć przez panią dr Katarzynę Szyszko-Podgórską oraz panią dr Izabelę Dymitryszyn odbył się wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to polski park narodowy utworzony 1 maja 1990 roku na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

fot. Karolina Gierat

Warto wiedzieć, że lasy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego zajmują 83 proc. powierzchni i są to lasy bukowe, dębowo-bukowe i bory sosnowe. W parku znajduje się 12 obszarów ochrony ścisłej, czyli „obowiązuje całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych”. Studenci rozpoznawali siedliska i gatunki roślin Natura 2000 w parku. Przewodnikami po terenie parku byli nadl. Janusz Grącki z Drawieńskiego Parku Narodowego oraz pracownik instytucji.

fot. Karolina Gierat

Pod okiem dr Izabeli Dymitryszyn studenci weszli m.in. na wieżę widokową, z której rozciągał się widok na powstałą tam tamę.

fot. Karolina Gierat

Po południu (z uwagi na pogorszenie pogody i ulewne deszcze) odbył się wykład z dr Izabelą Dymitryszyn nt. fauny epigeicznej, a następnie dyskusja o terenach w obiekcie „Krzywda” i „Martew” w Tucznie.

Drugi dzień (2 lipca) był bardzo aktywny. Po podsumowaniu zajęć w Drawieńskim Parku Narodowym dr Izabela Dymitryszyn wygłosiła wykład, podczas którego scharakteryzowała wybrane siedliska przyrodnicze.

Następnie studenci udali się do obiektu doświadczalnego „Krzywda” zebrać materiały (rośliny naczyniowe oraz faunę epigeiczną). Porównane i zbadane zostały cztery stanowiska: 16, 17, 18 i 30 pod kierunkiem dr Katarzyny Szyszko-Podgórskiej oraz dr Izabeli Dymitryszyn.

fot. Karolina Gierat

Po południu studenci wraz z prowadzącymi udali się zebrać materiały w obiekcie doświadczalnym „Martew”, gdzie odbył się również zbiór motyli na wybranych powierzchniach (stanowisko 1 a, b, 2, 2 b i 5). Na zakończenie drugiego dnia w pracowni D&B w Tucznie studenci rozpoznawali, segregowali oraz opisywali zebrane materiały terenów „Krzywda” i „Martew”.

Ostatniego dnia (3 lipca) po Mszy św. studenci wraz z wykładowcami podsumowali wiedzę oraz obserwację z całego wyjazdu terenowego do Tuczna na studniach podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”. Dyskusja dotyczyła użytkowania terenu i występowania danych gatunków roślin z uwagą na sukcesję. Dr Katarzyna Szyszko-Podgórska oraz dr Izabela Dymitryszyn przekazały wytyczne do sprawozdania.

fot. Karolina Gierat

Na zakończenie zajęć terenowych w Tucznie na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyło się seminarium dyplomowe. Studenci dokonywali wyboru tematyki prac oraz promotorów.

Warto podkreślić, że powyższy kierunek w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu został utworzony przede wszystkim dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, czy chociażby absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach terenowych właśnie w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie.

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie – obron czas!

Do grona absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w sobotę, 25 czerwca 2022 r. dołączyli kolejni słuchacze.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła: zrównoważonej transformacji energetycznej, zagospodarowania turystycznego lasów Nadleśnictwa Zwoleń, wpływu i znaczenia Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów i Elektrowni Bełchatów na środowisko, efektywności naturalnego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w leśnictwie Izabelów, gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz szans wykorzystania zasobów przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju gminy Niedźwiedź.

Promotorami byli:
dr Izabela Dymitryszyn
dr Marek Kondras
dr inż. Andrzej Konieczny
dr inż. Katarzyna Szyszko

Rolę przewodniczącej komisji pełniła Pani dr Maria Laska, prorektor AKSiM.

Absolwentom serdecznie gratulujemy życząc wielu sukcesów!

Egzaminy dyplomowe: Polityka ochrony środowiska

W sobotę 4 czerwca 2022 r. grupa Słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie przystąpiła do egzaminu dyplomowego.

Tematyka napisanych prac dotyczyła m.in. transformacji energetycznej w Polsce, wpływu Programu „Czyste Powietrze” na jakość powietrza i klimatu, zielonej energii elektrycznej (fotowoltaiki), działań Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody w odniesieniu do strategii o bioróżnorodności Unii Europejskiej.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Zajęcia terenowe w Tucznie

W dniach 06.05-08.05.2022 r. w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie odbyły się zajęcia terenowe podyplomowego studium „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” w Akademii Kultury Społecznej w Medialnej w Toruniu . Kierunek zapoczątkował śp. prof. dr hab. Jan Szyszko. Warsztaty dotyczyły rozpoznawania ptaków w ich środowisku bytowania.

W pierwszym dniu po wprowadzeniu w cykl zajęć terenowych pracowni „D&B” w Tucznie przez Panią Krystynę Szyszko, żonę śp. prof. dr. hab. Jana Szyszko (pomysłodawcę kierunku) oraz dr inż. Katarzynę Szyszko-Podgórską odbyła się wizytacja obiektu badawczego „Krzywda”.

Studenci zakładali pułapki do odłowiu fauny epigeicznej na wybranych powierzchniach badawczych. Pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Szyszko-Podgórskiej miało miejsce rozpoznawanie gatunków zwierząt, m.in. chrząszczy.

Po południu miała miejsce wizytacja drugiego obiektu badawczego „Martew”. Również zostały zainstalowane pułapki od odłowiu fauny epigeicznej na danych powierzchniach badawczych pod okiem dr inż. Katarzyny Szyszko-Podgórskiej.

Pod wieczór studenci rozpoznawali i opisywali zebrane gatunki osobników w obiektach badawczych „Krzywda” i „Martew” w stacji terenowej pracowni „D&B” w Tucznie.

Na zakończenie dnia odbył się wieczorny aspekt rozpoznawania gatunków ptaków w miejscu ich bytowania. Studenci pod kierownictwem mgr. Leszka Stankiewicza odwiedzili obiekt badawczy „Krzywda” i dyskutowali nad zaobserwowanymi ptakami.

Kolejny dzień zajęć terenowych (7 maja) rozpoczął się aspektem porannym wraz z mgr. Leszkiem Stankiewiczem. Studenci rozpoznawali gatunki ptaków w ich naturalnym środowisku na terenie obiektu otwartego „Krzywda”.

Następnie miała miejsce segregacja materiałów i odbyły się zajęcia w stacji „D&B” w Tucznie.

Po południu mgr Leszek Stankiewicz wygłosił wykład w sali wykładowej stacji „D&B” nt. dyrektywy ptasiej oraz biologii i ekologii, prezentując i omawiając najważniejsze gatunki ptaków.

Przez wzgląd na pogodę, wieczory aspekt w badawczo-dydaktycznym obiekcie leśnym „Martew” nie do końca się udał. Deszcz pokrzyżował plany.

Studenci na koniec dnia podsumowali wyniki i spostrzeżenia zebrane podczas drugiego dnia w stacji terenowej w Tucznie.

Ostatniego już dnia, przed godz. 5.00, odbyło się rozpoznanie gatunków ptaków w miejscu ich przebywania na otwartym terenie obiektu „Martew” pod kierownictwem mgr. Leszka Stankiewicza.

Po Mszy św. studenci wraz z wykładowcami dr inż. Katarzyną Szyszko-Podgórską oraz mgr. Leszkiem Stankiewiczem podsumowali wiedzę, oraz obserwację z całego wyjazdu terenowego do Tuczna na studniach podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

Warto podkreślić, że powyższy kierunek w Akademii Kultury Społecznej w Medialnej w Toruniu został stworzony przede wszystkim dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, czy chociażby absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach terenowych właśnie w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie.

Inauguracja studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska”

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano kolejną edycję studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Krystyna Szyszko, żona śp. prof. dra hab. Jana Szyszko – pomysłodawcy kierunku. W swoim wystąpieniu przypomniała sylwetkę śp. Pana Profesora oraz powody i cele powstania tego kierunku studiów w toruńskiej AKSiM. W wydarzeniu obok studentów i władz uczelni uczestniczyła także córka śp. Pana Profesora – dr Katarzyna Szyszko-Podgórska.

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie to dwusemestralne studia podyplomowe kierowane głównie do osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochrona środowiska, edukatorów, przedstawicieli samorządów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Program studiów obejmuje m.in. wykłady i ćwiczenia związane z problematyką ochrony środowiska naturalnego. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w wyjazdowych zajęciach praktycznych (warsztatach terenowych).

Warto podkreślić, że obecna edycja studiów dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe AKSiM

Tylko do 10 marca trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W ofercie m.in.:

MBA w ochronie zdrowia
Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo
Etyka dla nauczycieli
Retoryka i wystąpienia przed kamerą
Polityka ochrony środowiska

i inne praktyczne kierunki. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie: podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych

Dofinansowanie nauki w AKSiM

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Termin składania dokumentów: 10 marca 2022 r.
Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2022 r.

Koszt uczestnictwa: 2050 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna

Uzyskane kwalifikacje: specjalista ds. polityki ochrony środowiska.

Więcej informacji o kierunku tutaj.

Zapraszamy na studia – rekrutacja trwa!

Do 10 marca 2022 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych.

Jednym z kierunków, na które prowadzony jest nabór, jest Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Być może to studia podyplomowe idealne dla Ciebie? Dzięki nim poznasz m.in. techniki radzenia sobie z tremą i stresem przed kamerą. Będą to zajęcia z dziennikarzami, aktorami oraz specjalistami od wizerunku.

Jeśli chcesz rozwijać się w innym zakresie, zapoznaj się z całą naszą ofertą, w której znajdziesz m.in. takie kierunki jak:

MBA w ochronie zdrowia (nowość w AKSiM),
Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo (nowość w AKSiM),
Polityka ochrony środowiska (studia dofinansowane),
Master of Business Administration (VIII edycja),
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia,

i wiele innych. Serdecznie zapraszamy!