Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

Studia podyplomowe na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie kierowane są głównie do osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorów, przedstawicieli samorządów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych.

Studia oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej obejmują także udział w interesujących wyjazdach i praktycznych warsztatach terenowych umożliwiających:

 • rozpoznawanie gatunków ptaków w ich środowisku bytowania w podziale na środowisko wodne, tereny bezleśne ze szczególnym uwzględnieniem ptaków ważnych dla Polski z aneksu I i II dyrektywy ptasiej;
 • poznanie dyrektywy habitatowej wraz z krótką charakterystyką typów siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce, ważnych dla UE, gatunków roślin i zwierząt ważnych dla UE (zał. II, IV, V), wraz z nauką rozpoznawania tych gatunków i omówieniem kryteriów wyboru terenów kwalifikujących;
 • rozpoznawanie gleb i zasad ich funkcjonowania (współdziałanie roślin i zwierząt);
 • poznanie sukcesji, regeneracji i zmiany w środowisku na tle celowej działalności gospodarczej człowieka;
 • przyjrzenie się przykładom realizacji inwestycji otwartych w obszarach Natura 2000 na bazie dokumentów źródłowych.

Obecnie na rynku pracy brakuje specjalistów i osób posiadających wiedzę w zakresie polityki ochrony środowiska, dlatego ukończenie podyplomowych studiów w AKSiM w Toruniu otworzy możliwości uzyskania gruntownego wykształcenia i zdobycia zawodu – specjalisty ds. polityki ochrony środowiska

Absolwent jest specjalistą ds. polityki ochrony środowiska, posiada wiedzę teoretyczną, dobrze umocowaną w istniejącym i zmieniającym się prawie polskim i UE, może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych, jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju (przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju) tak, by nie popełniać błędów środowiskowych państw rozwiniętych gospodarczo oraz potrafi te błędy w sposób profesjonalny naprawiać.

Strona w przygotowaniu*

* Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” to 15 lutego 2024 r.

Całkowita opłata studia na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 4000 zł

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • list motywacyjny ze wskazaniem aktualnego miejsca zatrudnienia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „Polityka ochrony środowiska”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl