Rekrutacja zimowa

Rozpoczęła się rekrutacja zimowa!

Do 15 lutego 2021 r. trwa rekrutacja na następujące kierunki studiów podyplomowych w WSKSiM:

Dziedzictwo myśli Jana Pawła II
Master of Business Administration (MBA)
Mediacje i negocjacje
Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie
Relacje międzynarodowe i dyplomacja
Retoryka i wystąpienia przed kamerą

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w semestrze zimowym, prosimy o kontakt z Sekretariatem Studiów Podyplomowych.

Wręczenie świadectw absolwentom studiów podyplomowych

W sobotę 10 października 2020 r. absolwenci studiów podyplomowych na kierunkach: Mediacje pojednawcze w rodzinie, Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość oraz MBA odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk JM Rektora WSKSiM o. dr. Zdzisława Klafki. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obowiązujących restrykcji sanitarnych. Przedstawiciele absolwentów podziękowali za możliwość kształcenia się w murach toruńskiej uczelni i zwrócili uwagę nie tylko na wysoki poziom nauczania na wybranych przez siebie kierunkach, ale też szczególną atmosferę wspólnoty panującą w tym środowisku akademickim. Absolwenci Polityki ochrony środowiska złożyli też kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci prof. dr. hab. Jana Szyszko – twórcy tego kierunku w WSKSiM.

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu

Podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, zorganizowanej 10 października 2020 roku przez Zakład Polityki Ekonomicznej w WSKSiM na zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, podjęto m. in. zagadnienia związane z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju borykającego się ze skutkami kryzysu pandemicznego.

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady Polityki Pieniężnej) zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania polityki gospodarczej prowadzonej w warunkach pandemii, do których zaliczył wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej w celu nie tylko przeciwdziałania skutkom kryzysu, ale także dążenia do powrotu na normalną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przypomniał także o konieczności realizacji ważnych programów rządowych oraz budowie zdrowych struktur gospodarczych w naszym kraju. Dr Mateusz Guzikowski (SGH), na tle wcześniejszych kryzysów gospodarczych, nakreślił cechy wyjątkowego obecnego kryzysu pandemicznego, wskazując na: egzogeniczny charakter czynnika kryzysogennego, wieloaspektową niepewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, związaną z niemożnością prognozowania daty zakończenia pandemii koronawirusa, załamanie w sferze realnej gospodarki, skutki demograficzne w postaci zachorowań i zgonów. Podkreślił także znaczenie wprowadzenia przez rząd tarcz pomocowych. Prof. dr hab. Feliks Grądalski (doradca ekonomiczny w NBP) wskazał na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności, zwracając uwagę, iż w takiej sytuacji działania z zakresu polityki monetarnej powinny wyprzedzać zastosowanie narzędzi fiskalnych. Prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH) przedstawił wnioski z analizy zachowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w ostatnich miesiącach od wybuchu pandemii w świetle koncepcji analizy technicznej. Temat wyzwań dla sektora bankowego podjął dr hab. Piotr Łasak (UJ), a prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier podkreśliła rolę mediacji na rynku finansowym na przykładzie Francji. O instrumentach polityki pieniężnej wykorzystywanych w celu łagodzenia zjawisk kryzysowym mówił prof. dr hab. Eryk Łon (UEP, członek Rady Polityki Pieniężnej). W sesji panelowej prelegenci zaprezentowali szereg ciekawych tematów związanych z polityką makroekonomiczną w różnych krajach. Swoje prezentacje przedstawili także absolwenci studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

dr Dorota Żuchowska

Kolejni absolwenci z Polityki Ochrony Środowiska – ekologii i zarządzania

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe kończące kolejną edycję studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła m.in. zrównoważonego rozwoju, izb leśnych, problemu azbestu i jego utylizacji w oparciu o środki finansowe WFOŚiGW, analizy wybranych aspektów prawnych w zakresie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce leśnej, itp.

Po zakończonych egzaminach wszyscy udali się pod Audytorium im. prof. Jana Szyszko, gdzie pod tablica upamiętniającą Śp. Pana Profesora odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Kolejni absolwenci z Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 26 września 2020 roku do egzaminów dyplomowych przystąpili słuchacze studiów podyplomowych, którzy pod kierunkiem promotorów przygotowywali prace z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, struktury własnościowej banków w Polsce, zjawiska szarej strefy w Polsce, problemu luki VAT i sposobów jej ograniczania, roli państwowych funduszy majątkowych we współczesnej gospodarce.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne większość egzaminów obyła się w formie on-line, kilku słuchaczy uczestniczyło w nich osobiście. Wszystkim absolwentom gratulujemy!

Czego biznes może nauczyć się od sportu?

Inauguracja kolejnej edycji studiów MBA w WSKSIM

W sobotę 25 kwietnia on-line rozpoczęła się kolejna, czwarta już edycja prestiżowych studiów podyplomowych MBA. Do zebranych w wirtualnej sali uczestników z różnych stron Polski słowo skierował o. dr Zdzisław Klafka – rektor WSKSiM, który podkreślił troskę organizatorów i prowadzących wykłady na tym kierunku nie tylko o wysoki poziom merytoryczny zajęć, ale także o ich poziom etyczny w dużej mierze zaczerpnięty z katolickiej nauki społecznej. Zwrócił także uwagę na umiejętność łączenia w biznesie skuteczności pozyskiwania dóbr materialnych z budowaniem wspólnoty ludzkiej, wśród pracowników czy otoczenia zewnętrznego. Czesław Lang – Dyrektor Tour de Pologne, który wygłosił wykład inauguracyjny nt. „Zarządzania w sporcie – czego biznes może nauczyć się od sportu”, ukazał jak wielką rolę w przestrzeni biznesu odgrywa dzisiaj sport. Podzielił się z nowymi słuchaczami studiów podyplomowych MBA w WSKSiM swoim doświadczeniem organizacji międzynarodowych imprez sportowych na przykładzie Tour de Pologne. Wskazał, że zarówno w sporcie, jak i w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu bardzo ważna jest umiejętność konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów, pokonywania różnych, często niespodziewanych przeszkód, a także radzenie sobie z sukcesem, ale też i z porażką. Podczas dyskusji ze słuchaczami prelegent podzielił się także swoimi bardzo osobistymi doświadczeniami, podkreślając między innymi, że sport jest prawdziwą szkołą charakteru i patriotyzmu.